Polityka prywatności i ochrony danych osobowych

Drogi Użytkowniku,

Dokument, który czytasz stanowi Politykę Prywatności serwisu internetowego obserwatoriumrozwoju.pl, dalej nazywanego Serwisem, dostępnego pod adresem https://obserwatoriumrozwoju.pl. Właścicielem i operatorem Serwisu jest OBSERWATORIUM ROZWOJU, dalej zwane Administratorem. Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Serwis.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników strony obserwatoriumrozwoju.com.pl (dalej zwanej „Serwisem”) uwzględniając rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Osoby korzystające z Serwisu proszone są o uważne przeczytanie poniższej treści. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych zgodnie z poniższymi zasadami, prosimy o nie przesyłanie dokumentów zawierających takie dane.

 

I. Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?

Dane osobowe są to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzanie oznacza wszelkie działania z wykorzystaniem danych osobowych, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, udostępnianie, usuwanie, czy niszczenie.

 

II. Administrator

Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest OBSERWATORIUM ROZWOJU z siedzibą w Warszawie („Administrator”).

 

III. Jakie dane osobowe przetwarzamy, w jakich celach i na jakiej podstawie prawnej?

Twoje dane osobowe wykorzystujemy dla potrzeb realizowanych projektów doradczych, szkoleń, usług doradztwa personalnego, doradztwa kariery, coachingu i mentoringu, oraz zapisu na nasz Newsletter. Przetwarzamy dane osobowe również w celu kontaktowania się z użytkownikami Serwisu, rozliczenia świadczonych usług oraz weryfikacji prawdziwości danych podanych przez użytkowników Serwisu w ramach rejestracji do Newslettera lub dostarczenia danych koniecznych do realizacji usług i/lub postanowień umów. Wykorzystujemy również dane osobowe w celach technicznych oraz statystycznych. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje odnosząc się do celu przetwarzania Twoich danych osobowych.

Doradztwo biznesowe, doradztwo zawodowe, szkolenia, coaching i mentoring

Zakres przetwarzanych danych: Przetwarzamy Twoje dane osobowe podane przez Ciebie na stronie Serwisu w Twoim profilu w formularzu rejestracyjnym przesłanym do Serwisu.
Podstawa prawna: Dane osobowe przetwarzane są w celu prawidłowego świadczenia usług doradztwa biznesowego, doradztwa zawodowego, szkoleń, coachingu i mentoringu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu prawidłowego świadczenia usług związanych z prowadzeniem powyższych procesów i usług.

Newsletter
Zakres przetwarzanych danych: Przetwarzamy Twoje dane osobowe podane przez Ciebie na stronie Serwisu w zakładce Newsletter, tj. twoje imię i nazwisko, adres email oraz preferencje dotyczące zakresu subskrypcji Newslettera.
Podstawa prawna: Dane osobowe przetwarzane są w celu prawidłowego świadczenia usługi Newslettera wysyłanego przez Serwis. Przetwarzamy Twoje dane osobowe do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którymi są:
a) prowadzenie wobec użytkownika Serwisu działań marketingu bezpośredniego własnych usług oferowanych przez Administratora, w tym przesyłanie użytkownikowi Serwisu informacji o usługach i produktach jak również informacji handlowych pochodzących od Administratora;
b) kontaktowanie się z użytkownikiem Serwisu w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, w szczególności za zgodą użytkownika, przez e-mail;
c) kontaktowanie się z użytkownikiem Serwisu w celach związanych z organizacją szkoleń, praktyk, oraz obsługą działów prawnych.
Rozpatrywanie skarg i wniosków oraz odpowiadanie na pytania użytkowników Serwisu
Zakres przetwarzanych danych: W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w czasie korzystania z Serwisu, jak również dane dotyczące korzystania z naszych usług, będących przyczyną skargi lub wniosku, dane zawarte w dokumentach załączonych do skargi lub wniosku.
Podstawa prawna: Prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na budowaniu długofalowych relacji z użytkownikami.
Dochodzenie i obrona przed roszczeniami
Zakres przetwarzanych danych: w tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w Serwisie, takie jak: imię i nazwisko, dane dotyczące korzystania z naszych usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki korzystasz z naszych usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.
Podstawa prawna: Prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dochodzeniu oraz obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
Statystyka korzystania z Serwisu oraz wsparcie techniczne Serwisu
Zakres przetwarzanych danych: W tych celach przetwarzamy niektóre dane osobowe dotyczące aktywności użytkowników w Serwisie, takie jak: odwiedzane podstrony Serwisu oraz ilość spędzanego na nich czasu, dane dotyczące wysłanych przez użytkownika aplikacji na oferty pracy, informacji zawartych w logach dostępowych w tym adres IP użytkownika, lokalizacji oraz dane dotyczące przeglądarki oraz systemu operacyjnego.
Podstawa prawna: Prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

 

IV. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Udostępniamy twoje dane osobowe następującym podmiotom:
Podmioty przetwarzające
Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Twoje dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie w związku z prowadzeniem Serwisu przez Administratora. Są to podmioty, które współpracują z Administratorem na podstawie zawartych z Administratorem umów cywilnoprawnych wspierając naszą bieżącą działalność. Świadczą oni dla nas usługę hostingu, zapewniają system emailingowy, usługi marketingu online, zapewniają analizę ruchu w Serwisach oraz informują o skuteczności kampanii marketingowych jak też wspierają Administratora od strony technicznej.
Organy państwowe
Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 

V. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe użytkowników, którzy zgłosili swój udział w projektach prowadzonych przez Administratora oraz zapisali się na Newsletter Serwisu są przetwarzane przez Administratora do czasu wycofania zgody przez użytkowników.
Dane osobowe użytkowników, którzy kierują do Administratora różne zapytania, skargi i wnioski, w tym dane zawarte w treści kierowanych do nas wiadomości, przetwarzamy przez okres niezbędny do rozpatrzenia danego zapytania, skargi lub wniosku, jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat od otrzymania określonej wiadomości. Jeżeli określona wiadomość stanowi lub może stanowić dowód w postępowaniu przed sądem lub innym organem państwowym, możemy przechowywać takie wiadomości i zawarte w nich dane osobowe do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 

VI. Jakie są prawa użytkownika Serwisu w związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkownika ?

1. Dane osobowe podawane są przez Użytkowników dobrowolnie. Niepodanie określonych w danym procesie danych uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności Serwisu oferowanych przez Administratora.
2. Użytkownik ma prawo dostępu do treści danych podanych Administratorowi danych oraz do dokonywania w nich bieżących zmian oraz prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych.
3. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody, jakiej udzielił w momencie rejestracji do jakiejkolwiek usługi oferowanej przez Serwis. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu potwierdzenia przesłanego w drodze korespondencji email do Administratora o wycofaniu zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
4. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych przez Administratora.
5. Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych użytkownika będących w posiadaniu Administratora.
6. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Jeżeli zgłosi takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia Administrator uniemożliwi użytkownikowi korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług Serwisu, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem.
7. Użytkownik ma prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych.
8. Użytkownik ma prawo do przenoszenia swoich danych osobowych dostarczonych Administratorowi do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
9. Użytkownik może zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących użytkownikowi uprawnień.
10. Jeżeli Twoim zdaniem Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl).
Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, sposób korzystania z usług Serwisu, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.

 

VII. W jaki sposób dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika ?

1. Dane chronione są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przy wykorzystaniu niezbędnych środków organizacyjnych i technicznych, w tym poprzez ulokowanie sprzętu i oprogramowania w zabezpieczonym, stale monitorowanym, specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu. Dane są przechowywane i przetwarzane z wykorzystaniem stosownego oprogramowania.
2. W celu zapewnienia poufności i integralności transmisji danych oraz zapewnienia uwierzytelniania, przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych Administrator stosuje szyfrowanie połączenia za pomocą technologii SSL.

VIII. Kontakt z Administratorem
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, użytkownicy mają prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Jeżeli chcą Państwo skorzystać z jakichkolwiek Państwa uprawnień dotyczących Państwa danych osobowych bądź otrzymać informację na temat polityki prywatności Serwisu uprzejmie prosimy o informację na adres e-mail : info@obserwatoriumrozwoju.pl

 

IX. Polityka cookies

1. Serwis wykorzystuje pliki cookies, które stanowią pliki informacji przechowywane lokalnie na komputerze użytkownika przeglądającego zawartość strony Serwisu i korzystającego w jego ramach z oferowanych usług. Informacje zbierane przy pomocy cookies pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez użytkowników z Serwisu.
2. Użytkownik Serwisu posiada możliwość wyłączenia w swojej przeglądarce opcji przyjmowania cookies. Zabieg ten może jednak spowodować utrudnienie lub uniemożliwienie korzystania przez użytkownika z usług udostępnianych przez Serwis.
3. W Serwisie Administratora cookies wykorzystywane są w celu:
● utrzymania sesji użytkownika,
● zapamiętywania sesji użytkownika,
● umożliwienia autoryzacji z wykorzystaniem serwisu logowania,
● statystycznych,
● marketingowych,
● udostępniania funkcji Serwisu.
Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w przeglądarce, należy skorzystać z zakładki pomocy przeglądarki. Z informacjami na ten temat można zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdują się na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której Państwo używacie:
● Firefox,
● Chrome,
● Safari,
● Internet Explorer / Microsoft Edge.
Jeśli nie wyłączyliście Państwo wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażacie zgodę na ich wykorzystanie.

 

X. Postanowienia końcowe

1. Administrator nie odpowiada za zasady prywatności stron www, na które będzie wchodził użytkownik poprzez linki zamieszczone na stronie Serwisu.
2. Polityka prywatności została sporządzona z uwzględnieniem postanowień RODO. Serwis zobowiązuje się do aktualizacji polityki prywatności zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, a także w momencie rozszerzania bądź modyfikowania oferowanych przez nasz Serwis usług.

Formularz kontaktowy